JOURNEE INTERGENERATIONNELLE

Date/Time
Date(s) - November 13, 2021
2:00 pm - 6:00 pm

Location
Centre Culturel "An der dällt"

Categories


[LU] Invitatioun
D’Kommissioun vun der Famill, dem 3. Alter an dem sozialen Uleies, de Club des Jeunes an d’Jugendhaus invitéieren Iech op:
„Journée Intergénérationnelle –
Jonk an eeler Leit treffe sech“
Samschdes, den 13. November 2021
am Centre Culturel „An der Dällt“
Vu 14.00 bis 18.00 Auer

„Journée Intergénérationnelle – Jonk an eeler Leit treffe sech“
E gesellegen Nomëtteg am Centre Culturel zu Minsbech wou sech jonk an eeler Leit treffen. Gutt Stëmmung bei engem Patt a mat Musek.

Programm vum Dag:
– Fotoquiz mat geographesche Kaarten a Fotoe vun der Schëtter Gemeng vu fréier an haut organiséiert vum Schëtter Jugendhaus
– Nei Medien (Handy, Smartphone, Tablet, Computer, a.s.w.). Déi Jonk erklären deenen Eelere wéi ee mat deene modernen Apparaten ëmgeet.
– Kaartespiller (Kaartespiller vu fréier a vun haut)
– Kachen Agape (preparéiert vum Club des Jeunes Schëtter)
– D’Strëpp vun der Schëtter Musek wäert vu 17h00 un fir eng lëschteg Ambiance suergen.

Kommt bei eis mam Syri Express oder rufft un op der Nummer +352 621 299 828 fir doheem ofgeholl ze ginn.
Mir freeën eis Iech begréissen ze kënnen.

[FR] Invitation
La Commission de la Famille, du 3e Âge et des Affaires Sociales, le Club des Jeunes et le « Schëtter Jugendhaus » vous invitent à :
« Journée Intergénérationnelle – Jeunes et moins jeunes se rencontrent »
Samedi le 13 novembre 2021
au Centre Culturel « An der Dällt »
De 14.00 à 18.00 heures

« Journée Intergénérationnelle – Jeunes et moins jeunes se rencontrent »
Un après-midi convivial au Centre Culturel à Munsbach où jeunes et moins jeunes se rencontrent. Bonne ambiance avec musique et boissons.

Programme de la Journée :
– Quiz photo avec cartes géographiques et photos anciennes et actuelles de la Commune de Schuttrange, organisé par la Maison des Jeunes
– Nouveaux médias (téléphone portable, smartphone, tablette, ordinateur, etc.). Les jeunes expliquent aux personnes moins jeunes comment manipuler les équipements modernes.
– Jeux de cartes (Jeux de cartes d’autrefois et d’aujourd’hui)
– Cuisiner (préparé par le Club des Jeunes Schuttrange)
– Un petit groupe de musiciens de l’Harmonie de Schuttrange « Schëtter Strëpp » mettra une bonne ambiance à partir de 17h.

Venez avec le Syri Express ou appelez le +352 621 299 828 pour être récupéré à domicile.
Nous sommes heureux de vous accueillir.

[EN] Invitation
The Family, 3rd Age and Social Affairs Committee, the Youth Club and the “Schëtter Jugendhaus” invite you to:
“Intergenerational Day – Young and old meet each other”
Saturday, November 13th, 2021
at the Cultural Centre “An der Dällt”
From 2 p.m. to 6 p.m.

„Intergenerational Day – Young and old meet each other“
A common afternoon at the Cultural Center in Munsbach where young and old meet. Cheerful with music and drinks.
Program:
– Photo quiz with maps and old and current photos of the Commune of Schuttrange, organized by the Schuttrange Youth Center
– New media (mobile phone, smartphone, tablet, computer, etc.). Young people explain and show the older generation how to handle modern equipment.
– Card Game (Old and New Card Games)
– Cooking (prepared by the Schuttrange Youth Club)
– A small group of musicians from the Schuttrange Harmony „Schëtter Strëpp“ creates a good atmosphere from 5pm.

Come with the Syri Express or call +352 621 299 828 to be picked up at home.
We are pleased to welcome you.